Stadgar

Stadgar för Anna Rydstedt-sällskapet

Antagna den 4 juli 2009, reviderade 4 juli 2022

§1 Sällskapets namn och hemort

Anna Rydstedt-sällskapet

Hemort: Ventlinge

Organisationsnummer: 802447-0869

§2 Syfte

Sällskapets syfte är att verka för ökad kännedom om Anna Rydstedts liv och diktning.

§3 Medlemskap

 1. Var och en som vill främja sällskapets syfte kan bli medlem. Medlem är enskild person som erlagt medlemsavgift.
 2. Till hedersmedlem kan sällskapet eller dess styrelse utse en person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt främjat sällskapets syfte.

§4 Beslutande organ

Sällskapets beslutande organ är årsmötet. Årsmötet utser styrelse, som mellan årsmötena är sällskapets beslutande organ.

§5 Styrelsen

 1. Styrelsen är sällskapets beslutande organ mellan ordinarie årsmöten och leder verksamheten.
 2. Styrelsen består av ordförande samt fyra till åtta ledamöter.
 3. Ordförande och styrelseledamöter väljs vid årsmötet. Ordförande väljs på ett år, ledamöter på två år. Styrelsen väljer inom sig sekreterare och kassör.
 4. Styrelsen kan utse arbetsutskott bland medlemmarna.
 5. Styrelsen sammanträder minst en gång varje halvår efter kallelse av ordföranden eller då minst fyra ledamöter begär detta. Kallelse skall skickas ut minst en vecka i förväg.
 6. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som biträds av mer än hälften av de närvarande ledamöterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
 7. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för medel som står under styrelsens förvaltning samt för de beslut angående medlens användning i vilka de deltagit och mot vilka de inte reserverat sig.

§6 Firmatecknare

Sällskapets firma tecknas av två styrelseledamöter var för sig.

§7 Verksamhets- och räkenskapsår

Sällskapets verksamhets- och räkenskapsår skall vara 1 maj till 30 april.

§8 Årsmöte

Vid årsmötet skall behandlas:

 • Årsmötets behöriga sammankallande
 • Fastställande av röstlängd
 • Val av årsmötesordförande
 • Val av årsmötessekreterare
 • Val av protokolljusterare tillika rösträknare
 • Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
 • Revisorernas berättelse
 • Styrelsens ansvarsfrihet
 • Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår
 • Verksamhetsplan
 • Budget
 • Beslut om antal styrelseledamöter
 • Val av sällskapets ordförande
 • Val av styrelseledamöter
 • Val av två revisorer samt revisorssuppleant
 • Val av valberedning
 • Behandling av motioner och förslag

Varje medlem som deltar i årsmötet har yttrande-, förslags- och röstträtt. Varje medlem har en röst. Om medlem inte kan närvara vid årsmötet, kan röstning ske via skriftlig fullmakt. I händelse av omröstning avgörs alla frågor, med undantag för frågan om föreningens upplösning, med enkel majoritet. Årsmötet utlyses minst två veckor i förväg och hålls senast den 31 juli. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen till handa senast den 1 juni. Årsmötet skall utse en valberedning bestående av minst två personer. Valberedningen väljs på två år.

§9 Extra årsmöte

Extra årsmöte skall hållas då minst en tredjedel av sällskapets röstberättigade medlemmar eller sällskapets revisorer till styrelsen skriftligen begärt detta. Styrelsen äger också rätt att besluta om extra årsmöte. Extra årsmöte skall hållas inom 30 dagar efter det att begäran inkommit till styrelsen och skall endast behandla de frågor som föranlett det extra årsmötet.

§10 Revision

Sällskapets räkenskaper och övriga för revisionen erforderliga handlingar skall lämnas till sällskapets revisor senast den 15 maj året efter bokföringsåret. Senast en månad efter det att revisorn mottagit handlingarna skall denne återlämna dem tillsammans med sin skriftliga revisionsberättelse.

§11 Stadgeändring

Föreslagen stadgeändring måste för att antas stödjas av minst två tredjedelar av de röstberättigade vid två på varandra följande årsmöten med minst en månads mellanrum. Stadgeändring kan också beslutas av ordinarie årsmöte under förutsättning att beslutet är enhälligt. För ändring av §15 gäller dock vad där stadgas.

§12 Medlemsavgift

Årsmötet fastställer medlemsavgiften.

§13 Utträde och uteslutning

Medlem som inte betalat medlemsavgiften anses ha lämnat föreningen.

§14 Protokoll

Beslutsprotokoll skall föras vid årsmötet och vid styrelsesammanträden.

§15 Upplösning av föreningen

För upplösning av sällskapet krävs att beslut härom fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett är ordinarie årsmöte samt att minst sex månader har förflutit mellan de två årsmötena. Dessutom krävs att beslutet vid de båda årsmötena har fattats av minst tre fjärdedelar av samtliga på respektive möte röstberättigade deltagare. Äger sällskapet vid sin upplösning ekonomiska tillgångar efter det att alla skulder betalats, skall dessa användas för att smycka Annas grav på hennes dödsdag.